Регистрирай се За проекта – RCafe

„Въвеждане на мащабна инициатива за предотвратяване образуването на отпадъци чрез насърчаване удължаване на жизнения цикъл на продуктите – Repair Café".

Проект No BG16M1OP002-2.009-0007-C01 „Въвеждане на мащабна инициатива за предотвратяване образуването на отпадъци чрез насърчаване удължаване на жизнения цикъл на продуктите – Repair Café“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, е демонстрационен проект, който стъпва върху Концепцията за Repair Café, разрбаотена в Холандия. Тя стъпва на идеята за създаване на места за срещи в цялата страна, където съседите могат сами да поправят (ремонтират) повредените или счупените си предмети, с помощта на специалисти, насред спокойна атмосфера. Repair café представлява добра практика за предотвратяване образуването на отпадъци чрез удължаване на жизнения цикъл на продуктите.

Изразява се в ангажиране на помещения за работилници за целите на Repair Café, като призовава за действия за ремонт на повредени предмети чрез споделяне на умения. Целта на инициативата е да се мобилизират хора, които да донесат в тези помещения повредени предмети и с помощта на доброволци, да ги ремонтират, с оглед предотвратяване на практиката за еднократна употреба и образуването на отпадъци. Настоящият проект цели да въведе практиката в България и по-конкретно в гр. Стара Загора.


Основните цели на проекта са:

Проекта включва изпълнението на следните дейности:


Повишаване на общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на отпадъците и ключовото значение на удължаване на жизнения цикъл на продуктите за предотвратяване образуването на отпадъци.

Насърчаване поправката и ремонта на продуктите, като практика за предотвратяване образуването на отпадъци.

Намаляване количеството генерирани битови отпадъци в гр. Стара Загора с 1 t.

1: Предварително проучване на потенциала за удължаване на жизнения цикъл на продуктите.

2: Изготвяне на концепция за организиране на кампании Repair Cafe.

3: Организиране и провеждане на кампании Repair Cafe.

4: Анализ на междинните резултати, с оглед подобряване на успеваемостта на Repair Café.

5: Популяризиране на постигнатите резултати.


Регистрирай се