Регистрирай се RCafe – Въвеждане на мащабна инициатива за предотвратяване образуването на отпадъци чрез насърчаване удължаване на жизнения цикъл на продуктите – Repair Café

Начало

Въвеждане на мащабна инициатива за предотвратяване образуването на отпадъци чрез насърчаване удължаване на жизнения цикъл на продуктите – Repair Café

reusebg600x500

Проект No BG16M1OP002-2.009-0007-C01 „Въвеждане на мащабна инициатива за предотвратяване образуването на отпадъци чрез насърчаване удължаване на жизнения цикъл на продуктите – Repair Café“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, е демонстрационен проект, който стъпва върху Концепцията за Repair Café, разрбаотена в Холандия. Тя стъпва на идеята за създаване на места за срещи в цялата страна, където съседите могат сами да поправят (ремонтират) повредените или счупените си предмети, с помощта на специалисти, насред спокойна атмосфера. Repair café представлява добра практика за предотвратяване образуването на отпадъци чрез удължаване на жизнения цикъл на продуктите.


 

Регистрирай се